Consentiment web

Per tal de poder donar compliment a la normativa de protecció de dades i continuar rebent correus nostres necessitem que ens doni resposta a aquest correu indicant “si autoritzo”.

Amb aquesta resposta, en virtut de la  normativa de  Protecció de Dades de Caràcter Personal, per la present autoritza a que les dades personals facilitades siguin  incorporades en un fitxer denominat Contactes  responsabilitat de DOLORS CAPELLADES LUNA  i seu social a c. Garcia Fossas, n.2, 2on 2ona de En 08700 Igualada (Barcelona). La finalitat d’aquest tractament  és la de gestionar les persones de contacte. Aquestes dades no seran transmeses a terceres persones i seran conservades sempre que sigui imprescindible o legítim per la finalitat que es van captar.

En qualsevol cas podrà indicar la revocació del consentiment atorgat, així com exercitar els drets d’accés, rectificació o supressió, la limitació del tractament o oposar-se, així com el dret a la portabilitat de les dades. Aquestes peticions caldrà que es facin:  Garcia Fossas, n.2, 2on 1a de 08700 Igualada (Barcelona), o dolorsca@copc.cat

Així mateix també podrà presentar una reclamació davant l’ Agència Espanyola de Protecció de dades.